JPPro

Gửi email cho chúng tôi: [email protected]

Chương trình giảm giá

Giao dịch nhiều hơn và được trả tiền
Chúng tôi trả cho bạn Chiết khấu tiền mặt khi bạn giao dịch càng nhiều.
Thương mại. Được trả tiền. Lặp lại.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ JPPro

Chương trình Hoàn tiền của JPPro được thiết kế cho các nhà giao dịch đang tích cực tham gia thị trường. Bạn có thể nhận được các khoản chiết khấu theo bậc khác nhau dựa trên khối lượng bạn giao dịch.

Chương trình Hoàn tiền JPPro thưởng cho bạn khi giao dịch. Xem tỷ lệ hoàn tiền dưới đây dựa trên khối lượng giao dịch.
Điều khoản và điều kiện áp dụng.

Forex, Cổ phiếu, Hàng hóa, Tiền điện tử và Rổ

Chỉ số

Chương trình hoạt động như thế nào?

Vào cuối ngày làm việc cuối cùng trong mỗi tháng dương lịch, JPPro sẽ xem xét tài khoản giao dịch của bạn và khối lượng giao dịch danh nghĩa USD liên quan. Mọi khoản giảm giá sẽ được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc trong tháng dương lịch tiếp theo. Tài khoản của bạn phải mở, đang hoạt động và không phải chịu bất kỳ tranh chấp hoặc mặc định nào vào ngày khoản giảm giá giảm do tài khoản.

Chiết khấu sẽ được tính theo bậc tương ứng của tổng khối lượng danh nghĩa USD kết hợp đạt được trong cùng một tháng dương lịch.

Xem các ví dụ sau.

Ví dụ 1: Nếu Tài khoản đủ điều kiện có khối lượng danh nghĩa USD kết hợp từ các công cụ giao dịch bên dưới:

Tổng số tiền hoàn lại mà Tài khoản đủ điều kiện được hưởng sẽ tương ứng với các khoản chiết khấu Cấp 1:
USD[11×5 (đối với FX, Cổ phiếu và Hàng hóa) + 1×3 (đối với 200 AUD) + 3×1 (đối với 30 USD)] = 61 USD

Ví dụ 2: Nếu Tài khoản đủ điều kiện có khối lượng danh nghĩa USD kết hợp từ các công cụ giao dịch bên dưới:

Tổng số tiền hoàn lại mà Tài khoản đủ điều kiện được hưởng sẽ tương ứng với các khoản chiết khấu Cấp 3:
USD [55×15 (đối với FX và Hàng hóa) + 15×3 (đối với AUS200) + 10×1 (đối với US30)] = 880 USD

Các bước để hoàn thành

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia Chương trình Hoàn tiền JPPro và:

  • Có một tài khoản với JPPro hoặc mở một tài khoản mới
  • Đáp ứng yêu cầu về khối lượng danh nghĩa tối thiểu là 10 triệu USD hàng tháng

Bạn có thể tham gia bằng cách gửi biểu mẫu sau.

Tổng số tiền giảm giá JPPro đủ điều kiện sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập cho mục đích cung cấp dịch vụ, liên hệ và gửi cho bạn thông tin quan trọng. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Chính sách bảo mật của chúng tôi

Bạn chưa có tài khoản?